• Bắt đầu xây dựng nhà xưởng và văn phòng vào năm 2007.
  • Hoạt động vào đầu năm 2008.
  • Cuối năm 2008 nhận được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000.
  • Đầu năm 2009 nhận được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008.
  • Tháng 07 năm 2010 đã đăng ký và kiến lập trang website.
  • Vào ngày 01/10/2011 Ông Wu Chien Hung thuộc Tổng giám đốc Good Steel được bầu làm Hội Trưởng Liên Hội Thương Gia Đài Loan của Khu Công Nghiệp Mỹ Phước.